Ένταξη στη ΒΙΒΛΙΟΝΕΤ

Όλη η εγχώρια εκδοτική παραγωγή σε μια πλήρη βιβλιογραφική βάση δεδομένων

Η ΒΙΒΛΙΟΝΕΤ (www.biblionet.gr) είναι η βιβλιογραφική βάση δεδομένων που παρέχει άμεση ενημέρωση για νέες εκδόσεις βιβλίων στην Ελλάδα και λειτουργεί υπό την ευθύνη του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού. Στο πλαίσιο της συνεργασίας του ΕΚΤ με το ΕΙΠ, το ΕΚΤ ανέλαβε από τον Δεκέμβριο του 2017 τη φιλοξενία, την τεχνική υποστήριξη και τη διάθεση της υπηρεσίας από το σύγχρονο Datacenter του και τις υποδομές υπολογιστικού νέφους. Με την ανάληψη της ευθύνης για την τεχνική διαχείριση της BΙΒΛΙΟΝΕΤ, αλλά και για το περιβάλλον λειτουργίας της αναμένεται να ελαχιστοποιηθούν τα προβλήματα που προέκυπταν κατά καιρούς από το μέχρι πρότινος μη βιώσιμο μοντέλο λειτουργίας και υποστήριξης. Σημειώνεται ότι το ΕΚΤ ανέλαβε μόνο την τεχνική υποστήριξη της ΒΙΒΛΙΟΝΕΤ, συνεπώς οι εκδότες συνεχίζουν να απευθύνονται στο Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, που έχει την ευθύνη καταλογογράφησης και εισαγωγής περιεχομένου.  

Η βάση αναπτύσσεται από το 1998 και σήμερα περιέχει πάνω από 200.000 τίτλους έργων που εκδίδονται στην Ελλάδα. Στη ΒΙΒΛΙΟΝΕΤ περιλαμβάνονται πλήρη βιβλιογραφικά στοιχεία (όπως τίτλος, συγγραφέας, εκδότης, φυσική περιγραφή, περίληψη, ISBN, ταξινομικός αριθμός κ.λπ.), εμπορικές πληροφορίες (όπως τιμή και διαθεσιμότητα), φωτογραφία εξωφύλλου και βιογραφικό σημείωμα, φωτογραφία και εργογραφία των συγγραφέων. Η βάση εξυπηρετεί την ηλεκτρονική αναζήτηση σε περισσότερα από 60 βιβλιοπωλεία στην Ελλάδα.

Το ΕΚΤ ξεκίνησε πρόσφατα πιλοτικά τη διευρυμένη αξιοποίηση των εξωφύλλων βιβλίων, που διατηρούνται στη βάση της ΒΙΒΛΙΟΝΕΤ μέσω της Υπηρεσίας openABEKT. Η συγκεκριμένη υπηρεσία σχεδιάζεται να διερευνηθεί περαιτέρω ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι κατάλογοι των βιβλιοθηκών θα γίνουν ακόμα πιο ελκυστικοί και χρήσιμοι για το κοινό, ενώ παράλληλα θα προωθείται η εκδοτική παραγωγή της χώρας.

Γιατί να εντάξετε το περιεχόμενό σας

Οι εκδότες εντάσσουν τα βιβλία τους στη Βιβλιονέτ και καθιστούν το περιεχόμενό τους άμεσα ορατό αφού πριν ακόμα το βιβλίο φτάσει στο βιβλιοπωλείο γίνεται η πρώτη ενημέρωση για τις νέες εκδόσεις, ενώ μέσα σε μερικές μέρες συμπληρώνεται το αντίστοιχο πεδίο και το βιβλίο κατατάσσεται σύμφωνα με την επιστημονική κωδικοποίηση.