Πιστοποίηση συμμόρφωσης με προδιαγραφές

Έλεγχος ποιότητας και συμμόρφωση με τις διεθνείς προδιαγραφές

Ο έλεγχος και η πιστοποίηση προδιαγραφών περιεχομένου και διαλειτουργικότητας είναι υπηρεσία η οποία παρέχεται μέσα από τη διαδικτυακή πλατφόρμα Validator.

Το ΕΚΤ ανέπτυξε την υπηρεσία Πιστοποίησης Προδιαγραφών Διαλειτουργικότητας και Περιεχομένου για τη διάθεση της στους δικαιούχους των Προσκλήσεων 31 και 31.2 οι οποίοι υλοποίησαν έργα ψηφιοποίησης πολιτιστικού υλικού στο πλαίσιο του ΕΠ "Ψηφιακή Σύγκλιση", στοχεύοντας στον έλεγχο και τη πιστοποίηση περιεχομένου τους και των παρεχόμενων υπηρεσιών ως προς προδιαγραφές μεταδεδομένων, ψηφιοποίησης και διαλειτουργικότητας.

Η πλατφόρμα πραγματοποιεί μαζικούς αυτοματοποιημένους ελέγχους και παράγει αναλυτικές αναφορές υψηλού επιπέδου, οι οποίες πιστοποιούν την πληρότητα και την ποιότητα των μεταδεδομένων, των ψηφιακών αρχείων και τις παρεχόμενες υπηρεσίες διάθεσης του περιεχομένου των φορέων.

Με την πιστοποίηση προδιαγραφών διαλειτουργικότητας και περιεχομένου, διασφαλίζεται η μακροχρόνια διατήρηση του, αυξάνεται η ευρεσιμότητά του από τους χρήστες, ευνοείται η παροχή υπηρεσιών ενιαίας αναζήτησης και οπτικοποίησης, εξασφαλίζεται η αποδοχή του υλικού από εθνικές και διεθνείς δικτυακές πύλες συλλογής περιεχομένου (π.χ. Europeana, OpenAire, SearchCulture.gr κ.λπ.) και προωθείται η επανάχρηση του σε νέες εφαρμογές.

Το περιεχόμενο του SearchCulture.gr που προήλθε από δικαιούχους φορείς των Προσκλήσεων 31 και 31.2 ελέγχθηκε και πιστοποιήθηκε από το σύστημα Validator πριν την εισαγωγή του στον συσσωρευτή. Για τις συλλογές φορέων πέραν των προσκλήσεων 31 και 31.2, οι οποίες προστίθενται στη πύλη searchculture.gr, έχουν απλουστευτεί κατά το δυνατό οι τεχνικές προδιαγραφές ποιότητας και διαλειτουργικότητας ώστε να καταστεί ευκολότερη ένταξή τους.

To ΕΚΤ χρησιμοποιεί την πλατφόρμα αυτή για να ελέγχει και να πιστοποιεί το περιεχόμενο που εισάγεται στους συσσωρευτές searchculture.gr και openarchives.gr