Υπηρεσίες για βελτιστοποίηση περιεχομένου

Αυξήστε την προστιθέμενη αξία των δεδομένων και των μεταδεδομένων σας, κάνοντας χρήση των υπηρεσιών βελτιστοποίησης περιεχομένου του ΕΚΤ.

Το ΕΚΤ, παράλληλα με τις κύριες υπηρεσίες του, προσφέρει συμπληρωματικά στους φορείς κάποιες υπηρεσίες που βελτιστοποιούν το ψηφιακό περιεχόμενο ή προσφέρουν προστιθέμενη αξία, ώστε να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση των μεταδεδομένων τους με το σχήμα της εκάστοτε πλατφόρμας και γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις για τη διάθεση του υλικού σε διεθνείς φορείς όπως είναι παραδείγματος χάριν η Europeana.

Έτσι, αφενός επιτυγχάνεται η συμμόρφωση του περιεχομένου με τις διεθνείς προδιαγραφές και αφετέρου το περιεχόμενο εμπλουτίζεται και αναβαθμίζεται ποιοτικά. Η μετάπτωση περιεχομένου, η πλατφόρμα ανάπτυξης λεξιλογίων και η πιστοποίηση προδιαγραφών είναι συμπληρωματικές υπηρεσίες που είτε παρέχονται στους φορείς που λαμβάνουν κάποιες άλλες υπηρεσίες του ΕΚΤ ή χρησιμοποιούνται για το ίδιο το περιεχόμενο του ΕΚΤ. 

Μετάπτωση περιεχομένου

Η Μετάπτωση Δεδομένων είναι η διαδικασία της ομαλής εισαγωγής περιεχομένου από το ένα σύστημα στο άλλο. Το ΕΚΤ παρέχει την υπηρεσία μετάπτωσης περιεχομένου / ΕΚΤ Μigration στους φορείς που έχουν λάβει την υπηρεσία των αποθετηρίων ή την υπηρεσία openABEKT, αναλαμβάνοντας την ομαλή μεταφορά του ήδη τεκμηριωμένου περιεχομένου τους στην υποδομή του αποθετηρίου ή στην εφαρμογή openABEKT.

Δημιουργία και καθιέρωση λεξιλογίων

Το Semantics.gr είναι μια πιλοτική πλατφόρμα νέας γενιάς για την καθιέρωση Λεξιλογίων και τη Σημασιολογική Διασύνδεση Περιεχομένου επιτρέποντας την  καταχώρηση, καθιλερωση και διασύνδεση λεξιλογίων ή την νοηματική διασύνδεση περιεχομένου με αναφορές σε όρους λεξιλογίων.

Πιστοποίηση συμμόρφωσης με προδιαγραφές

Ο έλεγχος και η πιστοποίηση προδιαγραφών περιεχομένου και διαλειτουργικότητας είναι υπηρεσία η οποία παρέχεται μέσα από τη διαδικτυακή πλατφόρμα Validator. Η πλατφόρμα πραγματοποιεί μαζικούς αυτοματοποιημένους ελέγχους και παράγει αναλυτικές αναφορές υψηλού επιπέδου, οι οποίες πιστοποιούν την πληρότητα και την ποιότητα των μεταδεδομένων, των ψηφιακών αρχείων και τις παρεχόμενες υπηρεσίες διάθεσης του περιεχομένου των φορέων.