Σχετικά

«Διάχυση, με τους ελάχιστους περιορισμούς, της υπάρχουσας και της παραγόμενης γνώσης, με σκοπό την επανάχρησή της στην έρευνα, την εκπαίδευση, την ανάπτυξη, την καινοτομία, την κοινωνία»  

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Θεσμικός ρόλος του ΕΚΤ είναι η συλλογή, οργάνωση, διάθεση και διατήρηση του έγκριτου ψηφιακού περιεχομένου & δεδομένων που παράγονται από την ελληνική επιστημονική, ερευνητική και πολιτιστική κοινότητα.

Το Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΠΣΕΤ) είναι η εθνική ηλεκτρονική ερευνητική υποδομή περιεχομένου και δεδομένων που αναπτύσσεται από το ΕΚΤ, με βάση τον θεσμικό του ρόλο, και λειτουργεί ως κομβικό σημείο συγκέντρωσης του συνόλου της ελληνικής επιστημονικής παραγωγής. Στην υποδομή του ΕΠΣΕΤ συγκεντρώνεται τεράστιος πλούτος ψηφιακών αρχείων, μεταδεδομένων και δεδομένων της ελληνικής επιστημονικής παραγωγής σε επιστημονικές δημοσιεύσεις, διδακτορικές διατριβές, ερευνητικά αποτελέσματα, επιστημονικά δεδομένα, ειδικές συλλογές και τεκμήρια υψηλής επιστημονικής και πολιτιστικής αξίας.

Οι τρεις κύριοι πυλώνες δράσης του ΕΚΤ είναι: eContent / ψηφιακό περιεχόμενο και υπηρεσίες, Metrics / δείκτες για την έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία, Innovation / έρευνα, καινοτομία & επιχειρηματικότητα.  

eContent / ψηφιακό περιεχόμενο και υπηρεσίες

Οι δράσεις που εντάσσονται σε αυτόν τον πυλώνα υποστηρίζουν την αδιαμφισβήτητη διαπίστωση ότι η διάχυση της γνώσης που παράγεται σε εθνικό επίπεδο ενισχύει περαιτέρω την ερευνητική δραστηριότητα, συμβάλλει στην ευρύτερη παιδεία και ενισχύει αποτελεσματικά την καινοτομία.

Προς αυτή λοιπόν την κατεύθυνση, το ΕΚΤ τα τελευταία 15 χρόνια δρα ως καταλύτης για την υιοθέτηση των αρχών της Ανοικτής Επιστήμης. Μέσα από εθνικές δράσεις και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση αναπτύχθηκε ισχυρή ηλεκτρονική υποδομή, δημόσιες υπηρεσίες για φορείς και χρήστες και ένα σημαντικό δίκτυο συνεργατών στην Ελλάδα και το εξωτερικό το οποίο συνέβαλε ουσιαστικά στην καθιέρωση της ανοικτής επιστήμης στην επιστημονική γνώση.

Προσφέρονται υπηρεσίες υποδομών για αποθετήρια επιστήμης και πολιτισμού, για βιβλιοθήκες, αρχεία και μουσεία, για εκδότες επιστημονικών περιοδικών και μονογραφιών, συγκροτούνται μητρώα, αναπτύσσονται εθνικής εμβέλειας συσσωρευτές, και διασφαλίζεται η αιτούμενη πρόσβαση σε έγκριτο περιεχόμενο, προβάλλοντάς το σε διεθνές επίπεδο.

Ο παρών δικτυακός τόπος αποτελεί το επιστέγασμα των δράσεων προς αυτήν την κατεύθυνση και απευθύνεται τόσο στους χρήστες που αναζητούν ψηφιακό περιεχόμενο Επιστήμης, Τεχνολογίας και Πολιτισμού (βλ. Ανακαλύψτε Ψηφιακό Περιεχόμενο), όσο και στους φορείς επιστήμης και πολιτισμού που παράγουν σχετικό περιεχόμενο (βλ. Υπηρεσίες για φορείς).

Δείτε επίσης