Ένταξη στην Αργώ

Πρόσβαση σε βιβλιογραφικές πηγές πληροφοριών που διατίθενται στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο

Η Αργώ είναι ένα περιβάλλον ανοικτής πρόσβασης σε βιβλιογραφικές πηγές πληροφόρησης που διατίθενται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, με δυνατότητες αναζήτησης για αρχάριους και έμπειρους χρήστες.

Απευθύνεται κυρίως σε χρήστες από την επιστημονική, ερευνητική και εκπαιδευτική κοινότητα, που αναζητούν βιβλιογραφία σε διάφορους θεματικούς τομείς, καθώς επίσης και σε βιβλιοθηκονόμους, παρέχοντας τη δυνατότητα πρόσκτησης βιβλιογραφικών εγγραφών.

Διαδικασία ένταξης στην Αργώ

Για να ενταχθεί μια βιβλιοθήκη στην Αργώ θα πρέπει να έχει περιεχόμενο που θεωρείται μοναδικό και ιδιαίτερο, να διαθέτει τον κατάλογό της με Z39.50 Server (με ΑΒΕΚΤ ή άλλο σύστημα) και εφ' όσον συμφωνηθεί η ένταξη, να συμπληρώσει τη φόρμα ένταξης καταλόγου στην Αργώ, με πληροφορίες στα Ελληνικά και Αγγλικά και να την αποστείλει στο [email protected]. Η πληροφορία αυτή θα συνοδεύει τον κατάλογο της βιβλιοθήκης σας στο περιβάλλον πρόσβασης "η Αργώ".

Τα συμπληρωμένα πληροφοριακά σημειώματα των βιβλιοθηκών που έχουν ενταχθεί στην Αργώ, είναι διαθέσιμα πατώντας το εικονίδιο (i) που συνοδεύει τους καταλόγους των βιβλιοθηκών εντός των αντίστοιχων Ομάδων βάσεων δεδομένων.

Γιατί να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία

Για τις ελληνικές βιβλιοθήκες είναι σημαντική η δυνατότητα που παρέχει για τον εντοπισμό τεράστιου αριθμού βιβλιογραφικών εγγραφών, επεξεργασμένων από τις μεγαλύτερες βιβλιοθήκες του κόσμου, και την άμεση ένταξή τους στους καταλόγους κάθε βιβλιοθήκης. Έτσι μειώνεται το κόστος της καταλογογράφησης, αυξάνεται η συμβατότητα των βιβλιογραφικών δεδομένων και επιτυγχάνεται γρηγορότερη ανάπτυξη των τοπικών καταλόγων. Το σύστημα υποστηρίζει την αυτόματη μετατροπή από τη διάταξη MARC21 στην εθνική διάταξη UNIMARC, που χρησιμοποιείται από τις περισσότερες βιβλιοθήκες.

Η Αργώ ενθαρρύνει επίσης τη χρήση κοινών προτύπων και εργαλείων, καθώς και τη διαμόρφωση μιας πολιτικής διαδανεισμού, δεδομένου ότι μόνο ένα μικρό τμήμα του υλικού των βιβλιοθηκών έχει ψηφιοποιηθεί και είναι άμεσα προσβάσιμο μέσω του Διαδικτύου. Ενισχύει με τον τρόπο αυτό την επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των βιβλιοθηκών.Η πρόσβαση των πηγών γίνεται με το λογισμικό ΑΒΕΚΤ, που έχει αναπτυχθεί από το ΕΚΤ, και τη χρήση του διεθνούς πρωτοκόλλου επικοινωνίας ANSI/NISO Z39.50.