Υπηρεσία Ασφαλούς Διαφύλαξης

Μακροχρόνια και ασφαλής διατήρηση του ψηφιακού περιεχόμενου

H Υπηρεσία Ασφαλούς Διαφύλαξης Ψηφιακού Περιεχομένου του ΕΚΤ (preservation) συνίσταται στη διατήρηση αντιγράφων ασφαλείας και διαφύλαξης ψηφιακών πόρων. Πρόκειται για μια συμπληρωματική υπηρεσία που διατίθεται στους χρήστες των υπηρεσιών openABEKT και Αποθετηρίων ΕΚΤ.

Η υπηρεσία υποστηρίζεται από μια διαδικτυακή πλατφόρμα, μέσω της οποίας, εξουσιοδοτημένο προσωπικό του ΕΚΤ  ξεκινά διαδικασίες μαζικής συλλογής και αποθήκευσης ψηφιακών πόρων (μεταδεδομένα σε πολλαπλούς τύπους, ψηφιακά αρχεία) καθώς και διαδικασίες ανάκτησης (recovery). Η διατήρηση αυτών καθαυτών των δεδομένων με όρους ασφαλούς διαφύλαξης και η λήψη απομακρυσμένων αντιγράφων ασφαλείας της βάσης δεδομένων πραγματοποιείται από μηχανισμούς που υλοποίησε η μονάδα συστημάτων και δικτύων του ΕΚΤ.

Η ασφαλής διαφύλαξη του ψηφιακού περιεχόμενου είναι προϋπόθεση για τη μακροχρόνια διατήρησή του. Καθώς ο όγκος του παραγόμενου ψηφιακού περιεχομένου διαρκώς αυξάνεται, η ανάγκη αξιοποίησης ασφαλών μεθόδων και εργαλείων διαφύλαξής του καθίσταται ολοένα και πιο επιτακτική. Το σύγχρονο Υπολογιστικό Κέντρο του ΕΚΤ φιλοξενεί εξειδικευμένα πληροφοριακά συστήματα και μια βιώσιμη τεχνολογική υποδομή που μπορεί να αποτελέσει κεντρικό σημείο για την ασφαλή διαφύλαξη του ψηφιακού υλικού. Με τον τρόπο αυτό, το ψηφιακό περιεχόμενο μπορεί να προστατευθεί από ανθρώπινα και υπολογιστικά λάθη, ώστε να διασφαλισθεί η μελλοντική πρόσβαση σε αυτό.

Η ασφαλής διαφύλαξη του περιεχομένου επιτυγχάνεται μέσα από την υπηρεσία Λειτουργίας Υποδομής Νέφους-ΕΚΤ Cloud και μέσω της Υπηρεσίας Disaster Recovery.

 

Υπηρεσία Λειτουργίας Υποδομής Νέφους-EKT Cloud

Για την υποστήριξη του όγκου όλων των δεδομένων ψηφιακού περιεχομένου (μεταδεδομένα και ψηφιακά αρχεία) διατίθεται ο απαιτούμενος αποθηκευτικός χώρος, συστημικοί πόροι, υψηλές ταχύτητες σύνδεσης στο διαδίκτυο και υψηλά επίπεδα διαθεσιμότητας της υπηρεσίας. Επιπλέον, το ΕΚΤ υλοποιεί όλες τις διαδικασίες διασφάλισης δημιουργώντας καθημερινό αντίγραφο ασφαλείας (backup αρχεία) των δεδομένων που φιλοξενούνται στις υποδομές του. Τα αντίγραφα ασφαλείας διατηρούνται και σε περίπτωση ανάγκης και παρέχεται η δυνατότητα ανάκτησης. Τα χαρακτηριστικά της υποδομής νέφους που χρησιμοποιεί ο κάθε χρήστης προσδιορίζονται από το πακέτο της υπηρεσίας που έχει λάβει.

 

Υπηρεσία Disaster Recovery

Η υπηρεσία Disaster Recovery διασφαλίζει πλήρως την ακεραιότητα της κάθε εφαρμογής (συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου και των παρεχόμενων υπηρεσιών) σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης όπως φυσικές καταστροφές.

Γιατί να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία

Οι φορείς, αξιοποιώντας την υπηρεσία αυτή, απαλλάσσονται από την ανάγκη φύλαξης του περιεχομένου τους σε φορείς εγγραφής με περιορισμένη διάρκεια ζωής. Επιπλέον, αποφεύγουν το ενδεχόμενο εκ νέου ψηφιοποίησης ήδη ψηφιοποιημένου υλικού, λόγω καταστροφών ή απαρχαίωσης του εξοπλισμού τους.